politik

Frukost i alla skolor 2015

Idag hade SDN Norra Hisingen möte och skulle påbörja arbetet med budgeten för 2015. Under våren har stadsdelarna på Hisingen varit involverade i ett gemensamt Fattigdomsprojekt. Projektet har fungerat så att tjänstemän och politiker från alla tre stadsdelarna träffats och diskuterat hur vi från samhällets sida ska hantera de ökade klyftorna som finns i vår stad.

Ett av mötena i detta projekt handlade om skolans roll och ägde rum i Backa Kulturhus den 18 juni, i regi av vår stadsdel. Tio politiker deltog – 1 borgerlig och 9 rödgröna… Bland annat diskuterades det ”nya” faktum att särskilt bland högstadieelever har det blivit vanligare att de söker sig till skolan för lunch även när just deras klass är ledig, men övriga skolan är igång, t.ex. på friluftsdagar och studiedagar. Vi får också många signaler om att problemet med trångboddhet har ökat och att fler elever har problem med att få utrymme och studiero i hemmet. Det var ett mycket intressant möte där idéer om läxhjälp i skolan, ferieverksamhet och andra förslag diskuterades. Flera underströk också skolmatens roll då tyvärr det inte är ovanligt att det är det enda lagade mål mat många ungdomar äter på vardagarna.

Med ovanstående i huvudet beslöt vi i de rödgröna att inleda stycket om skola i inriktningsdokumentet så här:

Skolan kan och bör vara ”En spjutspets mot framtiden”. Sorgligt nog ser vi att det klassmässiga mönstret över hur eleverna klarar sig i skolan och vem som söker sig vidare till högre studier förstärks. Den utmaning som skolan måste anta är att alla elever, oavsett bakgrund, skall ges förutsättningar att klara skolan och kunna läsa vidare. Det är svårt men inte omöjligt.

För många elever betyder skolan struktur och ordning i en annars kaosfylld miljö. Vi vill att skolan skall i än större utsträckning vara en positiv möjlighet i våra barns liv. Vi ser därför att skolan skall erbjuda verksamheter även på lov och ferier och gärna under en större del av dagen.

Sommarskolor, läxhjälp, ferieaktiviteter, prova på verksamheter kan alla vara inslag i denna verksamhet. Även skolors lokaler måste öppnas upp för närsamhället så att skolan återigen kan bli ”Skolan mitt i byn”.”

Kopplingen till de diskussioner som fördes under fattigdomsprojektet är tydliga, kopplingar som inte så förvånande helt saknades i borgarnas förslag till inriktningsdokument. Så var de ju inte så aktiva i projektet heller!

Några av de specifika och prioriterade mål på området skola:

– Gratis frukost i skolorna på Norra Hisingen. Det är väl belagt att ordentlig frukost gör eleverna mer alerta och att de får lättare att följa med. En ordentlig frukost innebär också att de inte köper snacks på förmiddagen utan
kommer lagom hungriga till lunchen, vilket ger fortsatt bra effekter. Projektet är bra för flera olika grupper av barn, inte bara för barn från fattiga familjer. Sverige har en hög grad av förvärvsarbetande föräldrar vilket är en stor fördel
för vår ekonomi, men det innebär också att många barn & ungdomar själva får ta ansvar för sin frukost, helt eller delvis. Med frukost i skolan vet vi att fler kommer få en näringsriktig frukost och fler kommer också ha jobbat upp en
ordentlig aptit på väg till skolan istället för att gå direkt från sängen till matbordet. Självklart ska projektet utvärderas, men vi är övertygade att det här kommer vara välinvesterade pengar för att ge våra barn och ungdomar en bättre
start på skoldagen!

– Genuspedagoger och hbtq-komptent personal ska finnas tillgängliga inom förskola och skola. Behöver väl inte förklaras efter sommarens skandal inom vården då personal kränkt patient och vägrat använda rätt
pronomen? ALLA har rätt till en trygg och respektfull skolgång!

– Fritidsverksamhet på alla skolor och öka personaltätheten. Fritidsverksamheten är viktig och varierar i omfattning. Här är Kärra ett föredömme där 95% av eleverna deltar i verksamheten. Genom att koppla den till varje skola
blir det bättre för både barnen, föräldrarna och personalen. Fritidsverksamheten blir då en naturlig del av skoldagen.

– Läxhjälp ska erbjudas i alla skolor som har läxor både fysiskt samt via nätet. Även detta en självklarhet. Få saker inom skolväsendet är så intimt sammankopplade med klassamhället som användandet av läxor. Genom att
säkerställa god hjälp med professionell personal i våra skolor så tar vi frågan på allvar. När detta samtidigt kombineras med en regeringen som kastar RUT på historiens sophög så blir det en dubbel effekt!

Vi kommer också sträva efter mindre barngrupper i förskolan och i skolan. Mycket är avhängigt vilken regering vi får i höst.

I övrigt så finns det flera bra satsningar från oss i majoriteten – bland annat ska det bli ny fritidsgård i Kärra och förbättrad service från stadsdelen i Tuve och Kärra. Norra Hisingen är en geografiskt stor stadsdel och vi menar att servicen måste spridas och inte bara ges i Backa. Det ska införas medborgarkontor för det syftet.

Läs vårt Inriktningsdokument2015*.

Vår ordinarie ledamot i SDN Norra Hisingen,  Johan Svensson
Vår ordinarie ledamot i SDN Norra Hisingen, Johan Svensson

 

* Ett inriktningsdokument är ett slags utkast som vi politiker ger till tjänstemännen som de sedan ska arbeta fram ett budgetförslag utifrån.

Dela den här sidan:

Kopiera länk